contact-jvf-nepal

Email:
jvf.nepal@gmail.com

Kathmandu Office:
Pratibha Magar
JVF-NEPAL
GPO Box 12988
KathmanduTel: 9841-317709
Office: 1444-4347
jvf.nepal@outlook.com

Rukum Office:
Parshuram Magar
JVF-NEPAL
Morawang VDC-8/9
Jhumlawang, Rukum

Tel: 9810-910679
Tel: 9822-878837
Tel: 9810-941300

JVF- USA:
Padma Linkha Magar
PO Box 522
New York, NY 10028
U.S.A.
Tel:(1) 718-909-8785
jvf.usa@gmail.com

International Office:
Kush Budha (Kusum)
20 Gellifawr Road
Morriston
Swansea, SA6 7PN
UK

Tel: +44 (0)7725-131-411
Tel: +44 (0)1792510585

Latin America Office
& Web Developing:

Sara González
Chiapas, MEXICO
gonzalez.sara@gmail.com